مرکز حفظ قرآن کریم با اساتید مجرب در دو واحد برادران و خواهران با هدف تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است.

حفظ ترتیبی قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن کریم، حفظ سور منتخب ، حفظ جز سی ام قرآن کریم، حفظ نهج البلاغه، آموزش مفاهیم و ترجمه، تفسیر، تجوید، روان خوانی و روخوانی، صوت و لحن رشته های مرکز آموزش غیر حضوری حفظ قرآن کریم نهج البلاغه است.