آیین نامه

📋❷←تماس های آموزشی : 1⃣ نحوه و مدت تماس؟ 1_تمامی تماسها، اعم از زماندهی وتماس…