آموزش گام به گام حفظ

جلسه 1 چیستی و چرایی حفظ قرآن

جلسه ۱ چیستی و چرایی حفظ قرآن

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۱ چیستی و چرایی حفظ قرآن دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 2 چگونگی مراحل حفظ قرآن

جلسه ۲ چگونگی مراحل حفظ قرآن

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۲ چگونگی مراحل حفظ قرآن دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 3 تقطیع، پیوند و اتصال بین محفوظات

جلسه ۳ تقطیع، پیوند و اتصال بین محفوظات

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۳ تقطیع، پیوند و اتصال بین محفوظات دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 4 لزوم توجه به ساختار محتوایی آیات

جلسه ۴ لزوم توجه به ساختار محتوایی آیات

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۴ لزوم توجه به ساختار محتوایی آیات دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 8 مرحله پیوند و اتصال بین آیات

جلسه ۸ مرحله پیوند و اتصال بین آیات

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۸ مرحله پیوند و اتصال بین آیات دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 9 برنامه مرور محفوظات

جلسه ۹ برنامه مرور محفوظات

آموزش گام به گام حفظ  توسط استاد: محمدمهدی بحرالعلوم جلسه ۹ برنامه مرور محفوظات دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه