آموزش روخوانی و روانخوانی

جلسه 1 آشنایی با حروف

جلسه ۱ آشنایی با حروف

آموزش روخوانی و روانخوانی
توسط استاد: علی قاسمی
جلسه ۱ آشنایی با حروف

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 5 علامت سکون

جلسه ۵ علامت سکون

آموزش روخوانی و روانخوانی
توسط استاد: علی قاسمی
جلسه ۵ علامت سکون

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 6 علامت تشدید

جلسه ۶ علامت تشدید

آموزش روخوانی و روانخوانی
توسط استاد: علی قاسمی
جلسه ۶ علامت تشدید

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 7 علامت مد

جلسه ۷ علامت مد

آموزش روخوانی و روانخوانی
توسط استاد: علی قاسمی
جلسه ۷ علامت مد

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 9 حروف ناخوانا بخش 1

جلسه ۹ حروف ناخوانا بخش ۱

آموزش روخوانی و روانخوانی توسط استاد: علی قاسمی جلسه ۹ حروف ناخوانا بخش ۱ دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 10 حروف ناخوانا بخش 2

جلسه ۱۰ حروف ناخوانا بخش ۲

آموزش روخوانی و روانخوانی توسط استاد: علی قاسمی جلسه ۱۰ حروف ناخوانا بخش ۲ دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه