سطح 1

جلسه 1 توضيحات مقدماتی قبل از شروع دوره

جلسه ۱ توضیحات مقدماتی قبل از شروع دوره

آموزش تجوید سطح ۱ توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۱ توضیحات مقدماتی قبل از شروع دوره دانلود صوت آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه Prevجلسه…

جلسه 2 توصيه های آغازين به قرآن آموزان

جلسه ۲ توصیه های آغازین به قرآن آموزان

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۲ توصیه های آغازین به قرآن آموزان   دانلود صوت آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه …

جلسه 3 وقفِ ابدال (تاء گرد)

جلسه ۳ وقفِ ابدال (تاء گرد)

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۳ وقفِ ابدال (تاء گرد) دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه Prevجلسه بعدجلسه ۴…

جلسه 4 وقفِ ابدال (تنوين نصب)

جلسه ۴ وقفِ ابدال (تنوین نصب)

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۴ وقفِ ابدال (تنوین نصب) دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه Prevجلسه بعدجلسه ۵…

جلسه 5 وقفِ اسکان (توضيحات)

جلسه ۵ وقفِ اسکان (توضیحات)

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۵ وقفِ اسکان (توضیحات) دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 10 همزه وصل (توضيحات)

جلسه ۱۰ همزه وصل (توضیحات)

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۱۰ همزه وصل (توضیحات) دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه