سطح 1

جلسه 2 توصيه های آغازين به قرآن آموزان

جلسه ۲ توصیه های آغازین به قرآن آموزان

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۲ توصیه های آغازین به قرآن آموزان   دانلود صوت آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه …

جلسه 3 وقفِ ابدال (تاء گرد)

جلسه ۳ وقفِ ابدال (تاء گرد)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۳ وقفِ ابدال (تاء گرد)

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 4 وقفِ ابدال (تنوين نصب)

جلسه ۴ وقفِ ابدال (تنوین نصب)

آموزش تجوید سطح ۱  توسط استاد: سید محسن موسوی بلده جلسه ۴ وقفِ ابدال (تنوین نصب) دانلود ویدئو آموزشی موفق باشید! مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه Prevجلسه بعدجلسه ۵…

جلسه 5 وقفِ اسکان (توضيحات)

جلسه ۵ وقفِ اسکان (توضیحات)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۵ وقفِ اسکان (توضیحات)

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 6 وقفِ اسکان (استثنائات)

جلسه ۶ وقفِ اسکان (استثنائات)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۶ وقفِ اسکان (استثنائات)

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 7 علائمِ وقف (توضيحات)

جلسه ۷ علائمِ وقف (توضیحات)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۷ علائمِ وقف (توضیحات)

موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 8 علائمِ وقف (علائم قديم)

جلسه ۸ علائمِ وقف (علائم قدیم)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۸ علائمِ وقف (علائم قدیم)
موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 9 علائمِ وقف (علائم جديد)

جلسه ۹ علائمِ وقف (علائم جدید)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۹ علائمِ وقف (علائم جدید)
موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه

جلسه 10 همزه وصل (توضيحات)

جلسه ۱۰ همزه وصل (توضیحات)

آموزش تجوید سطح ۱
توسط استاد: سید محسن موسوی بلده
جلسه ۱۰ همزه وصل (توضیحات)
موفق باشید!
مرکز حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه